Overzicht afgeronde adviezen

Sinds de start in 2015 heeft het BIT meer dan 50 ICT-toetsen afgerond. Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle toetsen die op dit moment lopen, staan in dit overzicht.

Het BIT heeft sinds 2015 de volgende toetsen afgerond:

Afgeronde BIT-adviezen 2020

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Algemene Zaken AZ-Next Groot onderhoud van de werkplek, het document management systeem en de ICT-infrastructuur van AZ. 29-10-2020
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitaal Stelsel Omgevingswet (vervolgtoets) De ontwikkeling van een digitaal stelsel voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. 14-10-2020
Defensie Grensverleggende IT (3e vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie. 14-10-2020
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ontwikkeling data fabriek Het vervangen van drie bestaande datawarehouses van UWV door een nieuw te bouwen datawarehouse. 6-10-2020
Justitie en Veiligheid Digitale Toegankelijkheid Digitaliseren civiel- en bestuursrechtelijke zaakstromen 30-09-2020
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vereenvoudiging beslagvrije voet De implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 19-06-2020
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbeteren Reisdocumentenstelsel Verhogen van de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het reisdocumentenstelsel 19-06-2020
Economische Zaken en Klimaat Digi‑AT Vernieuwen en moderniseren van de primaire processen van AT ten behoeve van de klant(interactie) en de afhandeling door medewerkers 12-05-2020
Financiën Regie Modernisering IV Landschap Verbeteren technische staat IV-landschap Belastingdienst 13-03-2020
Infrastructuur en Waterstaat Areaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat / Bouw Informatie Management (AIRBIM) Verbeteren informatievoorziening en -uitwisseling over objecten van Rijkswaterstaat 29-01-2020

Afgeronde BIT-adviezen 2019

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Transvir2RVO.nl

Transitie team visserijregeling naar RVO.nl

28-12-2019
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties SAMEN

Heraanbesteding van Digipoort en de Infrastructuur van Logius (voorheen KIS/EASI)

11-12-2019
Justitie en Veiligheid Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal Vervangen van operationele registratieve applicaties door nieuwe functionaliteiten 14-11-2019
Financiën UBO-register Instellen van een register voor het vastleggen van de uiteindelijk begunstigden (ultimate beneficial owners) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. 28-10-2019
Buitenlandse Zaken EIDOS Vervanging van NVIS en VISANA door Kairos Visa 24-10-2019
Financiën Realisatie Doelarchitectuur Inning Moderniseren en stroomlijnen van het inningsproces bij de Belastingdienst. 24-07-2019
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Machtigen Verbetering en samenhang aanbrengen in het huidige machtigingslandschap. 21-06-2019
Defensie Grensverleggende IT (2e vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie. 17-06-2019
Infrastructuur en Waterstaat Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland Realiseren van een remote tower concept voor Eelde en Beek op Schiphol. 08-05-2019
Economische Zaken en Klimaat Kern Gezond Herstructureren Handelsregister. 30-04-2019
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Processen, Informatie en ICT (PI&I) Realiseren van ICT-ondersteuning voor uniform en risicogericht werken binnen de NVWA. 03-04-2019
Infrastructuur en Waterstaat European Rail Traffic Management System (ERTMS) Invoering nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem. 26-03-2019
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Basisregistratie Ondergrond (BRO) Implementatieprogramma van de Wet Basisregistratie Ondergrond. 23-01-2019
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer Samenvoegen van meldkamer functies van een aantal overheidsgebouwen. 18-01-2019
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vernieuwd Praeventis Vernieuwing van ICT-ondersteuning voor preventieprogramma's NHS, PSIE en RVP. 17-01-2019

Afgeronde BIT-adviezen 2018

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inleenadministratie en Quotumheffing Realisatie van een uitvoeringsketen bij UWV en Belastingdienst voor de implementatie van de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten. 10-12-2018
Justitie en Veiligheid Verwijzingsportaal Bankgegevens Bouw en implementatie van een systeem voor het verbeteren van het vorderen, opvragen en verstrekken van bankrekeninggegevens bij banken en betaalinstellingen. 10-12-2018
Defensie Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Modernisering van de informatiesystemen van de Kustwacht. 29-11-2018
Infrastructuur en Waterstaat Bediening op Afstand, sluizen en bruggen in Friesland Moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 2-11-2018
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persoonsgebonden Budget 2.0 Realisatie van een verbeterde ondersteuning van de budgethouder, de standaardisatie van de uitvoeringsprocessen en de borging van de verantwoordelijkheden van de verstrekkers. 15-10-2018
Infrastructuur en Waterstaat DigiInhuur Realisatie van een Rijksbreed in te zetten systeem ter ondersteuning van het totale inhuurproces. 10-10-2018
Justitie en Veiligheid JDS Vernieuwen van het huidige Justitieel Documentatie Systeem om de continuïteit te borgen. 12-9-2018
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Transitie Werk.nl Herbouw van het klantportaal Werk.nl van UWV 23-8-2018
Financiën Rehosting AGS/DTV Het verplaatsen van de Douane applicaties AGS (Aangifte Systeem) en DTV (Douane Tarief Voorziening) naar een nieuw platform. 10-7-2018
Economische Zaken en Klimaat Programmaportfolio werkplekdiensten Consolideren, verbeteren en vernieuwen van de werkplekken van alle EZK- en LNV-medewerkers. 25-06-2018
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
ICT-werkplekdienst- verlening Realisatie van een rijkswerkplek voor OCW in een aantal stappen. 25-06-2018
Infrastructuur en Waterstaat iTEC-based Centre Automation System (iCAS) Vervanging van het huidige AAA-luchtverkeersleidingssysteem van Luchtverkeersleiding Nederland. 12-06-2018
Infrastructuur en Waterstaat Landelijk Meetnet Water 2 Vernieuwing van het huidige Landelijk Meetnet Water dat Rijkswaterstaat gebruikt voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. 31-05-2018
Defensie Grensverleggende IT (vervolgtoets) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie. 30-04-2018
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eén uniforme betaalomgeving – WW-deel Realiseren van 1 uniforme betaalomgeving; onderdeel uitvoering Werkloosheidswet (WW). 26-02-2018

Afgeronde BIT-adviezen 2017

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Economische zaken en Klimaat Phoenix+ Vernieuwen van de processen en het applicatielandschap voor het waarneemproces, de transitie van de onderzoeken naar het nieuwe applicatielandschap en de inrichting van de bijbehorende organisatie. 20-12-2017
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wet tegemoetkomingen loondomein ICT-project van UWV om in samenwerking met de Belastingdienst de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) te implementeren. 7-11-2017
Volksgezondheid, Welzijn en Sport IV van Morgen Opleveren werkend zaaksysteem en document management systeem voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 18-10-2017
Infrastructuur en Milieu Electronic Flight Strips Vervangen van fysieke flightstrips door digitale flightstrips in de verkeerstoren van de Luchtverkeersleiding Nederland. 17-10-2017
Infrastructuur en Milieu Digitaal Stelsel Omgevingswet De ontwikkeling van een samenhangend digitaal stelsel voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. 4-9-2017
Infrastructuur en Milieu CivMil Voice Communication System Uitbreiden van het bestaande Voice Communication System van de Luchtverkeersleiding Nederland en het in gebruik nemen van het communicatiesysteem door het Commando der Luchtmachtstrijdkrachten van Defensie. 1-8-2017
Financiën Investeringsagenda Belastingdienst Het realiseren van een transformatie van processen en systemen die samenhangen met het fiscaal proces bij de Belastingdienst. 13-6-2017
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Operatie BRP (oBRP) en In Beheer Name BRP (IBN BRP) Het realiseren van een nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). 9-6-2017
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanbesteding datacenter UWV Aanbesteding en migratie van de datacenterdienstverlening UWV. 28-3-2017
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties DWR Next Het project DWR Next vernieuwt de digitale werkplek van 21.000 gebruikers op 5 departementen. 21-3-2017
Defensie IT IGO KMar Informatie Gestuurd Optreden Vernieuwing van de IT voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) vanwege Informatie Gestuurd Optreden (IGO). 21-3-2017
Economische Zaken Blik op NVWA 2017 (vervolgtoets) Ontwikkelen van een systeem om het inspectieproces van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te ondersteunen. 20-3-2017
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Lerarenregister en
Registervoorportaal
Realisatie van een lerarenregister en een registervoorportaal waarin leraren zich verplicht moeten registreren. 15-3-2017

Afgeronde BIT-adviezen 2016

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Veiligheid en Justitie Implementatie Vernieuwing C2000 Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) vervangt het bestaande C2000-systeem. 22-11-2016
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen (HARP) Realiseren van 1 geïntegreerd proceslandschap en applicatielandschap voor het Rijksvastgoedbedrijf. 11-11-2016
Financiën Union Customs Code (UCC), Douanewetboek van de Unie (DWU), Multi-annual Strategie Plan (MASP) (Douane) Invoering van de Union Customs Code (Douane Wetboek van de Unie). 3-11-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid vAKWerk SVB Vernieuwen van het AKW-systeem voor de uitvoering van de Kinderbijslag. 18-10-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Een Uniforme Betaalomge­ving UWV Realiseren van een uniforme betaalomgeving voor de uitvoering van de Arbeidsongeschiktheidswet (AW), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). 22-6-2016
Defensie Grensverleggende IT (GrIT) Samen met de markt realiseren van een nieuwe ICT-infrastructuur voor Defensie. 31-5-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Directe Financiering Kinderopvang Realiseren van een ICT-systeem voor de uitvoering van het nieuwe stelsel voor directe financiering Kinderopvang. 20-5-2016
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties eID Realiseren van voorzieningen om burgers een betrouwbare toegang te geven tot online diensten van overheden en organisaties zoals zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en pensioenfondsen. 13-5-2016
Veiligheid en Justitie Zelfbediening Justitiabelen DJI Realiseren van een zelfbedieningsoplossing voor justitiabelen, waarmee zij zelf bijvoorbeeld digitale boeken kunnen bestellen en bezoek kunnen inplannen. 28-4-2016
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs Vernieuwen en moderniseren van de informatie-uitwisseling tussen de onderwijsinstellingen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Onderwijsinspectie. 25-4-2016
Economische Zaken Zaakgericht Werken DICTU Realiseren van een dienst om zaakgericht werken te ondersteunen voor verschillende overheidsorganisaties 11-2-2016
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persoonsgebonden Budget SVB Vernieuwen van de ICT-systemen waarmee de Sociale Verzekeringsbank (SVB) haar dienstverlening uitvoert voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) Trekkingsrecht. 26-1-2016

Afgeronde BIT-adviezen 2015

Ministerie BIT-advies Omschrijving Datum advies
Economische Zaken Blik op NVWA 2015 (pilot) Realiseren van ICT-toepassingen die de nieuwe, uniforme werkprocessen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ondersteunen. 29-10-2015
Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot) Het realiseren van een nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). 18-9-2015
Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket (pilot) Realiseren van een nieuwe versie van het Omgevingsloket. 17-9-2015