Met de toetsen van het Bureau ICT-toetsing (BIT), worden de risico’s en slaagkans van projecten van de rijksoverheid beoordeeld. Om tot een advies te komen, gebruikt het BIT een eigen werkwijze (toetsproces). Projecten worden beoordeeld volgens vaste onderwerpen (toetskader).

Lees meer over hoe een toets wordt opgezet, het toetsschema van het BIT of bekijk welke onderwerpen onder het toetskader vallen. Alle afgeronde adviezen sinds 2015 zijn overzichtelijk gerangschikt.

Momenteel werkt het BIT aan de volgende lopende toetsen:

Project Omschrijving Ministerie Datum verzoek
Alle Zaken Digitaal

Digitalisering van de informatie-uitwisseling en informatieverwerking tussen de ketenpartners Openbaar Ministerie en de Rechtspraak

Justitie en Veiligheid 03-07-2018
Kern Gezond Herstructureren Handelsregister Economische Zaken en Klimaat 27-06-2018
Vernieuwd Praeventis Vernieuwing van ICT-ondersteuning voor preventieprogramma's NHS, PSIE en RVP Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16-07-2017
Realisatie Doelarchitectuur Inning

Moderniseren en stroomlijnen van het inningsproces bij de Belastingdienst

Financíën 17-05-2018
Basisregistratie Ondergrond (BRO) Implementatieprogramma van de Wet Basisregistratie Ondergrond Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 11-04-2018
Inleenadministratie en quotumheffing Realisatie van een uitvoeringsketen bij UWV en Belastingdienst voor de implementatie van de Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 05-04-2018
Verwijzingsportaal Bankgegevens Bouw en implementatie van een systeem voor het verbeteren van het vorderen, opvragen en verstrekken van bankrekeninggegevens bij banken en betaalinstellingen Justitie en Veiligheid 01-02-2018
Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht

Modernisering van de informatiesystemen van de Kustwacht.

Defensie 09-01-2018
Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem Vernieuwen van het huidige Justitieel Documentatie Systeem om de continuïteit te borgen. Justitie en Veiligheid 04-01-2018
Persoonsgebonden Budget 2.0 Realisatie van een verbeterde ondersteuning van de budgethouder, de standaardisatie van de uitvoeringsprocessen en de borging van de verantwoordelijkheden van de verstrekkers. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21-12-2017
Bediening op Afstand, sluizen en bruggen in Friesland

Moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Infrastructuur en Waterstaat 21-12-2017
DigiInhuur

Realisatie van een Rijksbreed in te zetten systeem ter ondersteuning van het totale inhuurproces.

Infrastructuur en Waterstaat 14-12-2017

Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer

Samenvoegen van meldkamer functies van een aantal overheidsgebouwen. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 14-03-2016
Transitie Werk.nl Herbouw van het klantportaal Werk.nl van UWV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 05-12-2017

laatste wijziging:
12-7-2018